Rönningebäcken

Rönningebäcken - vår norra gräns

Norrut avgränsas Hägernäs Strand av motorvägen E18 och Rönningebäcken, som också kallas Hägernäsån. Det är ett litet strömmande vattendrag, som rinner från Rönningesjön ut i Hägernäsviken, en liten vik av Stora Värtan.

Under hösten 1998 gjordes en omfattande restaurering av bäcken mellan motorvägen och Hägernäsviken. Stora mängder stenmaterial lades ut för att skapa erosionsskydd vid bäckens sidor och skapa en bra miljö för fiskyngel.

Rönningebäcken
En liten damm innan bäcken rinner ut i saltsjön.

Några år efter restaureringen, i början av 2000-talet, fungerade bäcken som en viktig reproduktionsplats för flera fiskarter, som t.ex. abborre, gädda, olika vitfiskar och havsöring. Havsöringen som levde i bäcken några år hade inplanterats från Åvaån vid upprepade utsättningar.
Syftet var att få en etablerad och livskraftig stam av fisken.

Men en väl fungerande havsöringsbäck kräver kontinuerligt rinnande vatten och stenrika lekplatser, och så har det inte alls varit de senaste åren. Bäcken och speciellt den lilla dammen har växt igen alltmer, så regnfattiga och varma somrar har delar av bäcken tidvis varit nästan torrlagd.

Därför har Park- och naturenheten inom Täby kommun avsatt pengar för att åtgärda dessa problem. I samarbete med Täby Fiskevårdsförening har de under försommaren planerat höstens arbetsinsatser, som främst går ut på att rensa bort slam, döda växtdelar och göra dammen betydligt djupare. Arbetet blev lite försenat, men förhoppningsvis kommer det inte att störa fiskens lekperiod under sena oktober och november.

Kanske leker havsöringen så småningom i bäcken, så att befruktade ägg hamnar i bottens stenmaterial för att kläckas kommande vår. Unga havsöringar stannar ofta kvar ett par år innan de på senvåren simmar ut i saltsjön för att äta upp sig. Efter ett eller flera år ute till havs återvänder de för lek till den plats där de föddes.

StrandpromenadenNaturreservatetKoloniträdgårdenRönningebäckenHägernäsvikenBadplatser